Hvilke krav stilles til varmevekslere og korrekt beregning av disse?

SE ALLE VÅRE VARMEVEKSLERE HER!

Ulike CB varmevekslere fra Alfa LavalVarmevekslere er nødvendige enten når en ønsker å overføre energi fra ett lukket system til et annet lukket system, eller når en ønsker å utligne trykk i et anlegg (typisk svært høye bygninger der det statiske trykket ville blitt for stort dersom hele anlegget var en felles trykksone).

Det produseres svært mange ulike typer varmevekslere for ulike formål. Noen ganger er det temperaturprofilen på begge sider av anlegget som avgjør, andre ganger må varmeveksleren ha et lavt trykkfall på en eller begge sider. En tredje utfordring kan være at væsken på en side kan inneholde partikler som gjør at man ikke kan bruke varmevekslere med trange kanaler (trange kanaler anses normalt som gunstig for å få en så effektiv varmeveksling som mulig).

Hvordan beregne varmevekslere?

Uttak av varmevekslere for å finne den optimale løsningen til et spesifikt behov består av ganske avansert matematikk og de større varmevekslerprodusentene har derfor egne programvarer som bistår i dette arbeidet. Alfa Laval har som en av verdens ledende produsenter sitt eget system (CAS) som SGP Armatec benytter. For å beregne en riktig varmeveksler trenger vi imidlertid følgende informasjon:

  • Temperatur kald side inn
  • Temperatur kald side ut
  • Temperatur varm side inn
  • Temperatur varm side ut
  • Flow varm side
  • Flow kald side
  • Effekt i kW
  • Trykktap kald side
  • Trykktap varm side

Ettersom beregning av en varmeveksler i praksis er basert på fysikk så trenger man ikke nødvendigvis samtlige parametre (da en del parametre vil være en konsekvens av andre parametre), men det er fordel å få flest mulig parametre definert. Trykktap er også en parameter som til en viss grad kan kompenseres av pumper (det er også noen «standarder» for dette da trykktap gjerne ligger på mellom 30 og 100 kPa i «normale» VVS applikasjoner.

AHRI sertifisering

AHRI sertifisering er sertifiserte varmevekslere der en uavhengig organisasjon sertifiserer programvaren (og også varmeveksleren) på at varmeveksleren faktisk leverer den ytelsen som produsenten lover den skal levere. De fleste større varmevekslerprodusenter kan levere AHRI vekslere til det norske markedet, og dette er en garanti for sluttkunden at beregning og leveranse av varmeveksleren er eksakt iht. ønskene. Dette er viktig ettersom det kan være fristende for leverandører å «tveake» beregningene noen få tiendels grader og dermed få betydelig mindre og rimeligere varmevekslere. Dette er spesielt utpreget for varmevekslere for kjøling der temperaturdifferansene er svært små, og det kan være vanskelig å faktisk måle disse avvikene (men de gir seg naturligvis utslag i dårligere driftsøkonomi for kjøleanleggene).

 En AHRI sertifisert veksler er normalt under 1% dyrere enn en tilsvarende ikke sertifisert veksler (med samme ytelser).

Alfa Laval produktprogram fra SGP Armatec.

Alfa Laval har svært mange ulike varmevekslere til ulike typer applikasjoner:

Loddete platevekslere
AlfaFusion platevekslere
Pakningsplatevekslere
AHRI sertifiserte pakningsvekslere
Rørvekslere
Sveisede vekslere

Les mer om varmevekslere og teorien bak på Alfa Lavals faglig tunge varmeguide.