Last ned SGP Armatec sine generelle salgsbetingelser som PDF her.

Punkt 1 Gyldighet
Disse betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftelig avtale.

Punkt 2 Tilbud og salg
Alle oppgaver og data som finnes i partenes produktinformasjons-materiell og prislister, er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til dem.
Ved levering av varer fra lager gjelder tilbudet med forbehold om mellomsalg.
Hvis ordren ikke kan plasseres som forutsatt har selgeren rett til å annullere salget.

Punkt 3 Prisforbehold
Prisen er basert på salgsdagens innkjøpspriser, valutakurser, frakter, toll, importutgifter og avgifter. I tilfelle endringer av disse reguleres prisene tilsvarende. Prisene er angitt eksklusive m.v.a.

Punkt 4 Betalingsbetingelser
Vanlig kredittid er 30 dager fra fakturadato. Dersom betaling ikke har skjedd til selgers konto innen 14 dager etter forfall, vil også uforfalte fakturaer ansees som forfalt.
Ved forsinket betaling beregnes en morarente iht. Forsinkelsesrenteloven §2.

Punkt 5 Levering og risikoovergang
Ved levering av varer direkte fra fabrikk ansees varen kontrakts-messig levert og risikoen gått over på kjøper når salgsgjenstanden er ferdig til forsendelse fra fabrikken. Den oppgitte leveringstid er veiledende hvis det ikke er uttrykkelig angitt i avtalen at den er garantert. Uforutsatt forlengelse av leveringstiden medfører ikke ansvar for selgeren og berettiger ikke kjøperen til heving av kjøpet. Alle forsendelser skjer for mottagerens risiko, også ved fraktfrie leveringer. Selgeren påtar seg således intet ansvar for manko, brekkasje, rust eller annen skade som oppstår. Når kjøperen ikke har oppgitt annet, skjer forsendelse etter beste skjønn og uten ansvar for eventuelle fraktdifferanser. Uforutsatte omkostninger som oppstår i forbindelse med forsendelsen ved at uhindret og umiddelbar overførsel fra jernbane eller båt ikke kan finne sted, som vognleie, kjøreomkostninger, lagerleie etc. samt mulig frakt-tillegg, dekkes av kjøperen.

Punkt 6 Force majeure
For alle avtaler gjelder vanlige regler om force majeure. Med dette forståes enhver leveringshindring som det ikke står i selgerens makt ved rimelige midler å unngå. Inntreffer force majeure, forlenges leveringstiden ved den tid leveringshindringen varer. Ved lengre varighet kan avtale heves helt eller delvis av en part som påviser at det ville ha urimelig virkning om parten fortsatt skulle være bundet.

Punkt 7 Reklamasjon
Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks etter levering. Mangler som er eller burde være oppdaget ved slik undersøkelse kan bare påberopes hvis reklamasjon er kommet frem til selgeren innen fjorten dager fra leveringen. Reklamasjoner vedrørende slike feil som garantien omfatter, må skje med en gang de er konstatert. Anmerkninger mot leveransen berettiger ikke kjøperen til under noen omstendighet å holde betalingen tilbake, men denne skal skje som bestemt i salgsavtalen.
Selgerens ansvar for mangler kan bare gjøres gjeldende av den opprinnelige kjøper (første eier).
Vi behandler reklamasjoner iht. FL-VVS 2016.

Punkt 8 Garanti og erstatning
Selgeren overtar, hvis ikke annet er avtalt, ett års garanti for de leverte varer på den måte at den del som er beheftet med fabrika-sjonsfeil blir returnert til selger franko. Selger overtar intet ansvar for skader eller feil som oppstår på grunn av ytre påvirkninger, ulykker, dårlig vedlikehold, overbelastning, naturlig slitasje, reparasjoner utført av bestilleren, feilaktig montering eller annen årsak utenfor selgerens kontroll. Ikke i noe tilfelle er selgeren ansvarlig for indirekte skader eller tap en feil kan medføre. Repara-sjoner utført av bestilleren eller bortsatt av denne til annen reparatør uten selgers samtykke, betales av bestilleren.

Punkt 9 Avhjelp av mangler
Forutsatt gyldig reklamasjon, har kjøperen krav på at selgeren retter mangelen innen rimelig tid. Såfremt selgeren avhjelper en mangel innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Skjer ikke dette har kjøperen rett til å heve kjøpet såfremt han har fremskaffet gyldig reklamasjon og mangelen er vesentlig. Uansett tidligere reklamasjon må krav om å heve kjøpet fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil bli avhjulpet innen rimelig tid.
Selgeren har under enhver omstendighet oppfylt sine forpliktelser hvis han etter sitt valg og på sin bekostning foretar omlevering av ny mangelfri salgsgjenstand.

Punkt 10 Salgspant
Selger forbeholder seg salgspant i den leverte gjenstand inntil kjøpesummen, renter og omkostninger fullt ut er betalt.

Punkt 11 Retur
Retur av varer kan kun skje etter forutgående avtale, og da med fradrag av de til enhver tid gjeldende returomkostninger. Varer som er bestilt og produsert til spesiell ordre tas generelt ikke i retur.

Punkt 12 Tvister
I tilfellet tvister anser selgerens verneting som vedtatt av begge parter.