Hvordan forebygge mot problemer i varme- og kuldeanleggene?

Hvordan bli kvitt gasser i lukkede energianlegg?

Vannbehandling av vannbårne energisystemer handler først og fremst om å forhindre korrosjon, og den ugunstige effekten gasser kan ha på et vannbårent anlegg. Vakuum-avgasser kan hindre at slike problemer oppstår.

SGP Armatec har i stor grad rettet fokus mot mellomstore og store varme- og kuldeanlegg i bygninger og industri. Avgassingssystemer som vakuum- og sprayavgassingen Servitec S fjerner gassbobler og oppløste gasser fra anleggsvannet.

– Konsekvensen av for mye gass i anlegget er dårlig energioverføring, støy i systemet, havari av pumper, og det gir vanskeligere innregulering av anlegget, forteller Øyvind Sønstebø i SGP Armatec.

Gasser som nitrogen, oksygen eller karbondioksid kan lett brytes ned ved å tilføre varme. En utfordring i dagens røranlegg, er for lav temperatur til å skille ut gasser effektivt ved bruk av varmepumpe. Nitrogen regnes å være den viktigste bidragsyteren til luft- og hydraulikkproblemer, mens oksygen er medansvarlig for korrosjon.

 

Praktisk talt gassfritt

God vannbehandling bør både fjerne korrosjon i vannet, samt hindre ny dannelse av korrosjon.

Servitec S fungerer slik (I faktaboks):

  1. Pumpen starter og drar vakuum i sprayrøret, slik at mer vann blir fjernet i sprayrøret enn det kommer inn gjennom dysene. Det skapes et undertrykk i vakuum-sprayrøret.
  2. De oppløste gassene frigjøres gjennom undertrykket og den finforstøvede væsken.
  3. Pumpen stopper, væsken sprayes inntil vakuum-sprayrøret er fullt. Alle gasser og mikrobobler presses ut gjennom den spesielle luftepotten.
  4. Systemtrykket har bygget seg opp i spray-røret. Systemvannet i røret er tilnærmet gassfritt og vil bli returnert til anlegget i følgende syklus. Den umettede væsken kan igjen ta imot gass/luft fra anlegget og dermed gi en kontinuerlig reduksjon av gasser i systemet.

– Servitec S kan også identifisere om trykket i anlegget blir for lavt og trenger etterfylling. Under etterfylling avgasses etterfyllingsvannet i vakuum-sprayrøret via en omkobling. Automatisk etterfylling er standard i Servitec S.

– Servitec S er et produkt som er skapt for å gjøre denne jobben, og er beregnet for små til mellomstore anlegg. Avgasseren kan ta et volum på 6 kubikk og en statisk høyde 30 meter, forklarer Sønstebø.

Tilstrekkelig kunnskap om anlegget

Ettersom oksygen i et stålbasert varmeanlegg er oppbrukt i løpet av kort tid, er det i hovedsak nitrogen man vil fjerne. Nitrogen hindrer god sirkulasjon i anlegget, og har negativ innflytelse på energieffektiviteten i varme- og kjølesystemer. Nitrogen reagerer ikke med andre stoffer (inert gass) og forbrukes ikke i kjemiske reaksjoner i systemet, fortsetter Sønstebø.

Sammenlignet med rent vann har nitrogen dårligere termodynamiske egenskaper som energibærer. Den spesifikke termiske kapasiteten til vann er i gjennomsnitt 4 ganger høyere enn nitrogen og dens varmeledningsevne er omtrent 20 ganger høyere. Et anlegg med mye nitrogen vil derfor både ha en dårligere varmeledningsevne og utfordringer med sirkulasjonen.

Enkel installasjon og oppfølging

– Servitec S har en forholdvis enkel installasjon hvor installatøren kun må anbore på returledningen i systemet, hvis det ikke allerede eksisterer koblinger. Det kreves bare to tilkoblinger på ¾ og på en avstand med minimum 40 cm. Etter dette kan man henge enheten på veggen og koble med fleksible slanger. Det er trengs ingen elektrisk installasjon, bare et støpsel for stikkontakt, sier Sønstebø.

Normalt er det en årlig service innen ekspansjonssystemer og vannbehandling. Servitec S kan også kontrolleres og følges med på via appen; Reflex Control Smart.

VIKTIG! Det må installeres riktig ekspansjonssystem med riktig ladetrykk i forhold til statisk høyde på anlegget. Erfaring viser at feil ekspansjonssystem med feil laderrykk er årsaken til de fleste luftproblemer i varme- og kjøleanlegg.

Reflex Control Smart (faktaboks):

– Rask og lettvint idriftsettelse
– Parametersetting av avgassingsmodus (kontinuerlig drift og intervalldrift, antall sykluser) inkl. ukedager og klokkeslett
– Vedlikeholds- og feilrettingsassistent
– Overvåking av anleggstrykket
– Programvareoppdateringer for anleggsstyringen
– Visning av feilmeldinger