Vi i SGP Armatec jobber i hovedsak med mellomstore og store bygningsmasser når det gjelder varme og kjøleanlegg. Vi blir ofte spurt om hvordan vi ville koblet produktene våre sammen, og vi har naturligvis konkrete formeninger om dette.

Vi har utviklet en del «standard» flytskjemaer avhengig av type grunnlast og spisslast som følger tre faste prinsipper:

 1. Anlegget skal i så stor grad som mulig basere seg på «naturlig flyt» i anlegget. Det vil si at det skal kreve et minimum av automasjon for å kunne fungere optimalt.
 2. Anlegget skal være slik at kritiske komponenter i anlegget fungerer godt – uavhengig av hva andre komponenter i anlegget foretar seg.
 3. Anlegget skal være så servicevennlig som mulig.

Eksempelvis har vi et flytskjema for væske/vann varmepumpe med modulerende spisslast:

Legg merke til følgende:

 • Ekspansjonskar er alltid plassert på kald side og på sugesiden av pumpen. Det er også en serviceventil foran hvert ekspansjonskar.
 • Alle varmeproduserende enheter er utstyrt med egne sikkerhetsventiler.
 • Utlufting (om man benytter manuell utlufting som her) er plassert på stedet med varmest mulig vann.
 • Varmepumpen har mulighet for sin væskeflow – uavhengig av hva varmekretsen ber om av varme/væskemengde. Dette er viktig for å sikre god og jevn drift på varmepumpen.
 • Pumpen til varmepumpen driftes kun når varmepumpen er i drift (og litt før og litt etter).
 • Filter er plassert før kritisk komponent (varmepumpens varmeveksler).
 • Det er mulig å måle vannmengde over varmepumpen både på varm og kald side (Tacosetter eller annen strupeventil).
 • El-kjelen står i serie ut på varmeanlegget. Dette gjør den fordi en elkjele er sterkt modulerende og kan tilpasse seg effektmessig til behovet. Ved eventuell service på varmepumpen kan dette utføres uten stans i anleggets drift. Ved service på el-kjelen kan man også gjennomføre dette uten stans i anleggets drift.
 • I dette tilfellet er det benyttet en akkumulatortank med 4 tilkoblinger, fordi man antar at det er et relativt stort tappevannsbehov som forvarmes i spiralen i tanken. Det er da viktig å ha sirkulasjon over tanken. Om man ikke hadde noe tappevannsbehov (eller svært lite) kunne man alternativt valgt en tank med 2 tilkoblinger – men koblet i parallell med varmepumpen.
 • Det er lagt inn en liten VVC-pumpe som kan sirkulere varmt vann over tappespiralen – på denne måten er man 100% i overenskomst med Varmenormen. Pumpen driftes enten manuelt eller via SD-anlegg. Den behøver bare å gå en svært kort periode (4 minutter) fordi væskemengden i spiralen er liten.
 • Det er lagt inn en liten styring for å sikre at settpunktet på el-kjelen ikke er høyere enn settpunktet på varmepumpen. El-kjelen skal kun slå inn dersom varmepumpen har behov for bistand – og den skal ikke slå inn med et høyere settpunkt enn bygget har behov for.

Har du spørsmål om flytskjemaet så er det bare å ta kontakt med oss i SGP Armatec. Vi bistår naturligvis også med å beregne dine varmevekslere, ekspansjonssystemer, utluftingssystemer eller annet – ta kontakt med oss.