Vi i SGP Armatec jobber i hovedsak med mellomstore og store bygningsmasser når det gjelder varme og kjøleanlegg. Vi blir ofte spurt om hvordan vi ville koblet produktene våre sammen, og vi har naturligvis konkrete formeninger om dette.

Vi har utviklet en del «standard» flytskjemaer avhengig av type grunnlast og spisslast som følger tre faste prinsipper:

 1. Anlegget skal i så stor grad som mulig basere seg på «naturlig flyt» i anlegget. Det vil si at det skal kreve et minimum av automasjon for å kunne fungere optimalt.
 2. Anlegget skal være slik at kritiske komponenter i anlegget fungerer godt – uavhengig av hva andre komponenter i anlegget foretar seg.
 3. Anlegget skal være så servicevennlig som mulig.

Eksempelvis har vi et flytskjema for væske/vann varmepumpe med ikke-modulerende spisslast: Denne skiller seg fra skjema 3 som tidligere er omtalt ved at spisslasten i dette tilfellet ikke er godt modulerende (eller har et første trinn som er relativt høyt – dvs. over 25% av nominell effekt). Dette gjelder typisk en bio-oljekjel som spisslast. Disse kjelene og brennerne kan ofte leveres som modulerende, men da er som regel første trinn minimum 30% av nominell effekt – som da fort blir for mye.

Legg merke til følgende:

 • Bio-oljekjelen står koblet mot øvre del av akkumulatortanken. Bio-oljekjelen kobler da inn kun ved behov, og får mulighet til å jobbe med riktig vannmengde ift. ønsket temperatur og delta-t. Dette er fullt mulig ved hjelp av støpejernskjeler som ikke har krav til returtemperaturer og som kan jobbe med tur-temperaturer ned mot 30 – 40°C. Flow over kjelen er ivaretatt gjennom en separat pumpe med tilpasset vannmengde.
 • Ekspansjonskar er alltid plassert på kald side og på sugesiden av pumpen. Det er også en serviceventil foran hvert ekspansjonskar.
 • Alle varmeproduserende enheter er utstyrt med egne sikkerhetsventiler.
 • Utlufting (om man benytter manuell utlufting som her) er plassert på stedet med varmest mulig vann.
 • Varmepumpen har mulighet for sin væskeflow – uavhengig av hva varmekretsen ber om av varme/væskemengde. Dette er viktig for å sikre god og jevn drift på varmepumpen.
 • Pumpen til varmepumpen driftes kun når varmepumpen er i drift (og litt før og litt etter).
 • Filter er plassert før kritisk komponent (varmepumpens varmeveksler).
 • Det er mulig å måle vannmengde over varmepumpen både på varm og kald side (Tacosetter eller annen strupeventil). Dette er viktig både for å sikre riktig vannmengde, men også svært praktisk om det skulle bli behov for feilsøking.
 • I dette tilfellet er det benyttet en akkumulatortank med 4 tilkoblinger, fordi man antar at det er et relativt stort tappevannsbehov som forvarmes i spiralen i tanken. Det er da viktig å ha sirkulasjon over tanken. Om man ikke hadde noe tappevannsbehov (eller svært lite) kunne man alternativt valgt en tank med 2 tilkoblinger – men koblet i parallell med varmepumpen.
 • Akkumulatortanken er utstyrt med en skilleplate for å skille øvre og nedre del av tanken bedre. Dette gjør man for å unngå sammenblanding av temperaturene. Avhengig av vannhastigheter så er dette punktet mer eller mindre viktig.
 • Det er lagt inn en liten VVC-pumpe som kan sirkulere varmt vann over tappespiralen – på denne måten er man 100% i overenskomst med Varmenormen. Pumpen driftes enten manuelt eller via SD-anlegg. Den behøver bare å gå en svært kort periode (4 minutter) fordi væskemengden i spiralen er liten.
 • Det er lagt inn en liten styring for å sikre at settpunktet på el-kjelen ikke er høyere enn settpunktet på varmepumpen. El-kjelen skal kun slå inn dersom varmepumpen har behov for bistand – og den skal ikke slå inn med et høyere settpunkt enn bygget har behov for.

Les også saken om Flytskjema – væske/vann med el-kjele som spisslast her!

Har du spørsmål om flytskjemaet så er det bare å ta kontakt med oss i SGP Armatec. Vi bistår naturligvis også med å beregne dine varmevekslere, ekspansjonssystemer, utluftingssystemer eller annet – ta kontakt med oss.