I varme- og kjøleanlegg er det ofte vannpåfylling fra kommunens nettvann. For at du skulle kunne sikre at mulig forurenset anleggsvann ikke blander seg inn med nettvannet, er det viktig med tilbakestrømningsbeskyttelse. Dette er også et krav i henhold til norsk standard – NS-EN 1717.

Tilbakestrømning av vann kan eksempelvis oppstå ved ledningsbrudd på kommunens nett, det skapes et undertrykk og vannet kan suges tilbake til vannledningsnettet.

Tilbakestrømningsventil
CA 6600 Kategori 3

Det er normalt å bruke tilbakeslagssikring av kategori 3 på varme- og kjøleanlegg (se egen oversikt over kategorier og krav lenger nede). SGP tilbyr disse ventilene, såkalte «CA» ventiler fra SYR i DN15 og DN20. For sprinkleranlegg er det normalt å bruke kategori 4 ventiler med kontrollerbare trykksoner. Disse kalles for «BA» ventiler og kan fås i DN15-DN150. For avløpsvann, svømmebasseng, sjøvann, sykehus og lignende, trenger du normalt tilbakestrømningsbeskyttelse kategori 5. Dette er den høyeste væskekategorien og hvor vannet er adskilt med et luftgap som forhindrer vann, kjemikalier og bakteriell vekst å strømme tilbake. SGP leverer også dette.

Tilbakestrømningsventil
BA 6610 Kategori 4

Plassering og vedlikehold

Sikringen skal installeres ved hovedinntaket, rett etter hovedstoppekran før første rørforgrening. Det skal være mulig å komme til for kontroll og vedlikehold. Se skjematisk tegning av et vanninntak med installert tilbakeslagssikring. Nødvendig utstyr vil variere med type sikring og om bygningen er en privat bolig eller et næringsbygg. Det er viktig at tilbakeslagssikring installeres horisontalt og med dumpeventil pekende nedover.

Huseier har hovedansvaret for at utstyret blir kontrollert og vedlikeholdt. På BA-ventiler og EA-ventiler skal det gjøres en årlig kontroll. De andre typene skal kontrolleres og vedlikeholdes som angitt av leverandør. SGP anbefaler en årlig kontroll.

Væskekategorier og krav

Hvilken type tilbakeslagssikring som skal benyttes er definert etter 5 væskekategorier, alt etter grad av forurensning det kan føre til hvis anleggsvannet strømmer tilbake til drikkevannet.

 • Kategori 1: Rent drikkevann fra vannledningsnettet. Krever ingen sikring.
 • Kategori 2: Drikkevann som kan ha endret lukt, smak, utseende eller temperatur, men ikke utgjør noen helserisiko (vanlig sanitære installasjoner, brus- og kaffemaskiner).
  • Minimumskrav: kontrollerbar tilbakestrømningsbeskyttelse.
 • Kategori 3: Væske som utgjør en viss helserisiko fordi den kan inneholde stoffer som er giftige, kreftfremkallende, radioaktive eller mutagene (vaskeanlegg/vaskehaller som bruker kjemikaler, kjemisk industri, prosessindustri, sprinkleranlegg med og uten tilsetninger).
  • Minimumskrav: Mekanisk avbryter, lavtrykksvakuumventil eller tilbakestrømningsbeskyttelse med ikke kontrollerbare trykksoner.
 • Kategori 4: Væske som utgjør en helserisiko fordi den kan inneholde stoffer som er giftige, kreftfremkallende, radioaktive eller mutagene (vaskeanlegg/vaskehaller som bruker kjemikalier, kjemisk industri, prosessindustri, sprinkleranlegg med og uten tilsetninger).
  • Minimumskrav: Tilbakestrømningsbesykttelse med kontrollerbare trykksoner.
 • Kategori 5: Væske som utgjør en helserisiko fordi den kan inneholde bakterier, virus eller parasitter (avløpsvann, sjøvann, svømmebasseng, vann til dyrehold, sykehus og sykehjem).
  • Minimumskrav: Uinnskrenket luftgap eller luftgap med ikke-sirkulært overløp.

Kilde: Vann og avløpsetaten i Oslo